MENGALU-ALUKAN

Wednesday, 28 September 2011

P&P

KEMAHIRAN ASAS DALAM PENGAJARAN MIKRO

A) Permulaan Pengajaran

Kemahiran    permulaan     pengajaran    adalah    penting    dalam    sesi    pengajaran    dan pembelajaran.  Permulaan ialah  kemahiran  menyediakan  atau  meletakkan  idea-idea kepada  pelajar-pelajar.  Untuk  melakukannya pengajar  mesti membentangkan ciri-ciri topik  yang akan diajar,  atau menyematkannya di dalam fikiran pelajar-pelajar untuk menggerak  pemikiran  da merangsangka mereka,  dan  mencantumkan  kandungan pengajaran dengan pengetahuan yang sedia  ada pada pelajar-pelajar. Terdapat empat komponen utama yang sering dilakukan dalam  kemahiran permulaan pengajaran, iaitu:
1.         menarik perhatian
2.         membangkitkan pemikiran
3.         menstruktur kandungan dan
4.         membuat cantuman pengajaran

B) Variasi

Variasi bermakna pengajar menggunakan berbagai aktiviti untuk mengekalkan perhatian pelajar. Lima komponen kemahiran ini ialah:

a.         Gestur: Ini ialah gerakan-gerakan badan, tangan, kepala yang memberi makna kepada  perkara-perkara yang disebutkan atau ditekankan. Contoh-contohnya ialah menunjukkan, menganggukkan kepala, atau menggoyangkan kepala.

b.         Pola percakapan: Dalam perbualan biasa, kita mengubah pola percakapan kita, dengan  mengubah  kekuatan  suara,  kadar  penyampaian  dan  kelangsingan (pitch). Dalam sesi pengajaran, kita harus membuat merubah pola percakapan untuk mengelakkan pelajar-pelajar menjadi bosan dan mengantuk.

c.         Penggunaan berbagai deria: Variasi kepada penggunaan deria diperlukan oleh pelaja bag memastikan  merekamengikuti  pengajaran.  Ini  adalah  bagi mengekalkan minat pelajar. Ini boleh melibatkan penggunaan gambar-gambar (penglihatan), benda-benda untuk dipegang (sentuh) dan lain-lain.

d.         Saling tindakan dengan pelajar: Salingtindakan dengan pelajar-pelajar ialah satu  cir penting  dalam  pendidikan.  Tanpa  saling  tindakan  kita  boleh mempersoalkan sama ada sesuatu pendidikan sedang berlaku atau sebaliknya. Saling  tindakan  boleh  berlaku  dala bentuk  perbualan  seperti  melalui penyoalan, atau melalui aktiviti seperti pelajar menggunakan alat komunikasi.

e.         Gerakan Pengaja yan bai jarang-jaran duduk.   Geraka pengajar, bersilang  dihadapan bilik atau berada di tengah-tengah kedudukan pelajar, membantu pelajar supaya sentiasa cergas dan bersama-sama itu membolehkan anda mengesan (monitor) atau mengetahui dengan lebih baik saling tindakan pelajar.1C) Menjelas Dengan Contoh

Contoh-contoh  sering  digunakan  dalam  penjelasan  dan  contoh  lebih  menyenangkan pelajar memahami satu idea atau konsep. Contoh-contoh yang terbaik mengaitkan benda- benda yang telah diketahui oleh pelajar, sama ada pembelajaran yang lalu atau yang lebih baik lagi daripada pengalaman yang mereka lalui atau ketahui. Ini termasuk benda-benda yang telah diketahui oleh pelajar. Ciri-ciri contoh yang baik ialah:

a.         Ringkasan
Satu contoh ringkas  ialah contoh yang  mudah difahami,  jelas  dan dikaitkan kepada pengalaman pelajar-pelajar itu sendiri.

b.         Relevan
Pemilihan contoh adalah sepadan dengan konsep yang hendak diterangkan. I adalah satu contoh yang sesuai dengan peraturan atau konsep yang hendak diajar.

c.         Menarik hati
Satu contoh yang menarik hati ialah contoh yang membangkitkan ingin tahu atau minat pelajar-pelajar.

d.         Penggunaan perlbagai media
Penggunaan media (bukan hanya filem, slaid, pita dan seterusnya, tetapi termasuk rajah, radas, benda dan lain-lain) sebagai alat penerangan boleh mengeluarkan banyak faedah,
tetapi  media  yang  dipilih  mestilah  sesuai  dengan  keadaan  dan  boleh  difahami  oleh pelajar-pelajar Penggunaan  bahan  multimedia  dan  juga  internet  sangat  membantu
pengajar dalam memberikan contoh yang mudah dan menarik.

e.         Penyertaan pelajar
Penyertaan pelajar dalam memberikan contoh-contoh     bertujuan untuk pelajar-pelajar
memahami konsep yang dipelajari dan membolehkan pengajar mengesan pemahaman mereka. Penyertaan pelajar adalah berbagai bentuk bermula  daripada dipanggil ke papan hitam putih hingga ke rangsangan-rangsangan lisan serta soalan-soalan yang memerlukan pelajar memberi contoh yang berkaitan.

D) Peneguhan

Peneguhan merujuk kepada tindakan-tindakan pengajar     menggalakkan pelajar-pelajar mengubah tingkahlaku  mereka kepada satu  yang positif.  Kita  haruslah  mengelakkan peneguhan yang berbentuk negatif, seperti mengatakan kepada seorang pelajar, kamu ini bodoh sangatatau perkataan-perkataan lain yang sama ertinya.

Kita akan tumpukan perhatian kepada tiga komposisi kemahiran peneguhan positif iaitu:

a.         Peneguhan berbahasa: Peneguhan berbahasa diberikan kepada pelajar-pelajar bila guru mengatakan seperti, Bagus, Ya”, Betul” dan sebagainya.2b.         Peneguhan  gesture:  Ini  ialah  penggunaan  gerakan-gerakan  badan  tertentu untuk  perlaku   sebagai  tanda-tanda  penggalakkan  kepada  pelajar-pelajar. Contohnya adalah seperti menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala, senyuman, atau melahirkan air muka manis, yang lain.

c.         Peneguhan  beraktiviti:  Peneguhan  jenis  ini  diberi  apabila  guru  memberi pelajar-pelajar          satu                           pekerjaan               yang    mereka    gemari,    selepas    bekerja menyempurnakan aktiviti yang kurang enak, atau sesuatu yang mudah seperti rehat lima minit.

E) Pengesanan (Monitoring)

Pengesanan ialah satu kemahiran yang amat penting kepada pengajar. Ia merupakan satu tinjauan terus-menerus mengenai keadaan bilik darjah, semasa mengajar dengan tujuan untuk menentukan  sejauhmana pembelajaran itu berjaya. Tujuannya  juga ialah untuk mengubahsuaikan pengajaran supaya  kejayaan pelajar terjamin. Pengesanan ialah satu kemahiran menggunakan maklumat  balik  pelajar.  Maklumat  balik  ini datang dengan berbaga cara.                      Contohnya,         semasa    mengajar      anda   melihat    ramai    pelajar    yang menunjukkan  muka bingung. Ini boleh diambil sebagai satu tanda bahawa sesuatu yang dicakapkan tidak difahami. Ini juga boleh dilihat apabila pelajar terbaik anda pun sukar menjawab, soalan yang anda beri. Ini mungkin bermakna sama ada soalan itu tidak disebut  dengan baik atau terlalu sukar atau pun konsep-konsep yang di perlukan untuk menjawab soalan tidak  diterangkan lebih dahulu dengan jelas. Pengesanan boleh juga dibuat masa pengajar bergerak di sana sini supaya lebih mendekati pelajar-pelajar untuk mengukur  saling  tindakan  mereka  atau  dalam  ha pekerjaan  bertulis  yang  telah diserahkan, memperlihatka kemajuanmengenal            masalah-masala dan      memberi pertolongan.

F) Penyoalan

Teknik-teknik asas mengemukakan soalan ialah:

1.         Hentian sebentar
Kajian telah menunjukkan kebanyakan pengajar memberikan 1 saat dan kadang-kadang kurang daripada  1 saat untuk: (a) menjemput seorang pelajar menjawab. (b) menjawab soalannya           sendir atau   (a)        menyoa soalan         yang                 lain. Pelajar-pelajar        biasanya memerlukan masa untuk membentuk satu jawapan kepada satu soalan sebelum mereka boleh menjawab.  Gerak balas-gerak balas pelajar adalah lebih panjang dan kualitinya lebih baik jika seorang  pengajar berhenti sebentar sebelum meminta satu jawapan.  Satu tempoh masa yang berpatutan ialah 5 saat.

2.         Mengendalikan gerakbalas yang salah
Pelajar akan merasa lemah dan tidak bersemangat jika pengajar tersebut mendenda atau
menengur  secara  kasar  jawapan  yang  salah.  Contoh  gerakbalas-gerakbalas  negatif termasuklah:3


a.         Guru menunjuk-nunjukkan kemahirannya. b.    Guru menyindir pelajar.
c.         Tanda-tanda kemarahan guru tanpa berbahasa. Contoh:  muka  masam atau mencebik pelajar.
d.         Membetulkan pelajar dengan suara yang bengis atau sebarang tingkahlaku yang menunjukkan kemarahan.

Pengajar harus menolong pelajar membetulkan satu gerakbalas yang tidak sesuai dengan cara yang  menggalakan. Ini boleh dibuat dengan dorongan atau menyebutkan semula soalan dengan cara yang lain.

3.         Dorongan
Dorongan ialah cara pengajar memberi satu tanda atau satu soalan pertengahan kepada pelajar  yang  memberi  jawapan  lemah,  atau  berkata  saya  tidak  tahu.  Tujuan  satu dorongan  ialah untuk  menggalakkan pelajar  memberi  jawapan  yang  lebih  baik  atau menolong dia memberi satu jawapan.

4.         Meminta Penjelasan Lanjut
Ini ialah satu teknik untuk membolehkan seroang pelajar memperbaiki jawapan yang tidak  jelas  atau  tidak  lengkap.  Beberapa  soalan  boleh  digunakan  untuk  mendapat penjelasan lanjut daripada pelajar ialah:

a.         Bolehkah anda tambahkan jawapan anda?
b.         Adakah apa-apa sebab lagi?
c.         Bolehkah gunaka perkataan anda sendiri?
d.         Boleh anda terangkan dengan lebih jelas lagi?

5.         Alih Tumpuan
Kadangkala jawapan pelajar adalah memuaskan tetapi pengajar mahu pelajar mengaitkan jawapannya  kepada topik yang lain. Ini ialah alih tumpuan dan memerlukan pelajar- pelajar memikirkan implikasi-implikasi jawapan mereka dalam konteks yang lebih luas. Contoh-contoh soalan alih tumpuan termasuklah:

a.         Bagaimana ini dapat dikaitkan dengan………………
b.         Boleh anda cari sesuatu yang sama atau satu hubungan antara jawapan anda dan sesuatu yang kita telah pelajari dalam kimia semalam?

6.         Ubah Haluan
Ubah haluan berlaku selepas pelajar menjawab satu soalan pengajar dan kemudian dia menunjukkan soalan yang sama kepada satu atau lebih pelajar secara bergilir. Pengajar boleh mengubah haluan satu soalan dengan hanya memanggil nama seorang pelajar atau Cuma mengangguk kepada pelajar yang lain. Begitu juga, ubah haluan masih terpelihara jika kata-kata seperti:

a.         Adakah lagi yang anda boleh tambah?
b.         Adakah lebih daripada satu contoh? Atau4


c.         Bolehkah anda terangkan dengan lebih lanjut?
Digunakan, asalkan soalan yang sama dijawab.

7.         Menjemput Bukan-Sukarelawan:
Pelajar-pelajar lebih suka tidak menjawab soalan-soalan dengan sukarela. Dalam ertikata yang lain, dalam kebanyakan bilik darjah ada lebih banyak bukan sukarelawan daripada sukarelawan. Oleh itu pengajar  tidak boleh menganggap bahawa seorang pelajar yang tidak  menjawab dengan sukarela tidak  bolemenjawab atau tidak  mahu  menjawab. Bukan sukarelawan harus dipelawa dan diberi masa untuk  menjawab,  diberi dorongan dan teknik-teknik seterusnya mengikut keadaan.F) Ofisialisme dalam pengajaran

Sorang pengajar yang baik tidak akan menggunakan satu perkataan dengan berulang- ulang dalam satu sesi pengajaran tanpa tujuan yang pasti. Penggunaan perkataan seperti ok,  ya,  baik,   baiklah,  tayyib,  aaa…”akan  mengganggu  tumpuan  pelajar terhadap  pengajaran  dan  kelancaran  pengajaran  guru.  Pengajaran  yang  baik  perlu menyesuaikan penggunaan perkataan tersebut dengan keperluan pelajar-pelajar.G) Penggunaan perkataan tergantung

Berdasarkan tinjauan yang dibuat, terdapat pengajar yang sering menggunakan perkataan tergantung seperti sebagai pelajar kita harus memba, Kita perlu meli. Ini adalah aspek pen.. Ini kurang  sesuai digunakan dalam sesi pengajaran kerana ianya akan menimbulkan  pelbagai  maksud  dan  mungkin  perkataan  yang  berbeza  malah  ianya membuang masa yang diberikan jika ianya terlalu kerap digunakan.
5

No comments:

Post a Comment